Ohita navigaatio

Ikääntymisen huomiointi työssä – terveenä vanhuuseläkkeelle!

Työnantajilla on tärkeä rooli ikääntyneiden opettajien ja asiantuntijoiden tukena ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Ikääntyneiden työntekijöiden osaaminen ja kokemus ovat arvokkaita resursseja työyhteisössä.

1.6.2023 työturvallisuuslakiin tuli tarkennuksia työnantajan työturvallisuusvelvoitteisiin (8., 10, ja 14. §). Muutoksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista.

 Meillä on erilaisia edellytyksiä suoriutua työssä ja ne vaihtelevat työuran eri vaiheissa.

Lainmuutoksessa on korostettu, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset vaativat työnantajalta yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Ikääntymisen myötä voi tulla yksilöllisiä muutoksia liittyen esim. fyysiseen toimintakykyyn tai aistitoimintoihin kuten näköön tai kuuloon.

Yksilöllisillä työsuojelutoimenpiteillä tarkoitetaan mm. työn ja työolosuhteiden mukauttamista vastaamaan työntekijän edellytyksiä.

Työnantajan antamassa opetuksessa ja ohjauksessa (14. §) on huomioitava ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen lisäksi muut henkilökohtaiset edellytykset. Tämä tarkoittaa myös vanhenemisen myötä ihmisessä tapahtuvien muutoksien huomioon ottamista. Esim. oppimiseen liittyen on tarvittaessa varattava enemmän aikaa digitaalisia välineitä tai järjestelmiä otettaessa käyttöön. Huomioitavaa on, että jatkuvat muutokset voivat muodostua vaaratekijäksi.

Ikääntymisen myötä syntyvät vaara- ja haittatekijät on otettava huomioon jatkossa vahvemmin.

Työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät sekä voimavarat on tunnistettava. Arjen tärkein työkalu on säännöllisen keskustelu esihenkilön ja työntekijän välillä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää toimimaan aktiivisesti. Käythän keskustelua esihenkilösi kanssa ja otat puheeksi kokemasi kuormituksen mahdollisimman varhain, jotta voidaan sopia työssä tai työolosuhteissa tarvittavista toimenpiteistä.

Yhteistyön ja keskustelun merkitys korostuu.

Seuraavassa esimerkkejä ikääntyneen työntekijän tueksi:

  • Säännölliset keskustelut esihenkilön kanssa
  • Työpäivän aikaisen palautumisen tukeminen
  • Kognitiivisen ja fyysisen ergonomian ratkaisut
  • Työn muokkaus huomioiden voimavarat ja vahvuudet sekä osaamisen hyödyntäminen mentoroinnissa ja hanke- tai suunnittelutyössä oman kiinnostuksen mukaan

Ikääntyneiden työntekijöiden osaaminen, kokemus ja asiantuntemus ovat arvokkaita resursseja. On tärkeää, että esihenkilö tukee ja auttaa varmistamaan, että he voivat työskennellä mielekkäästi ja turvallisesti eläkkeelle siirtymiseen asti.

AO:n hallituksen jäsenet, työsuojeluvaltuutetut Tuovi Pasma ja Heidi Savolainen

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.