Ohita navigaatio

Oppivelvollisuus askarruttaa opinto-ohjauksessa

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan 1.8.2021. Peruskoulun keskeyttäminen tai ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa jääminen on Suomessa ollut melko harvinaista, mutta tämän kevään yhteishaussa ilman jatkopaikkaa jäi omalla alueellani 50 nuorta, mikä oli ennätyksellisen suuri määrä. Osaltaan tähän vaikutti korona ja sen seurauksena heikommat oppimistulokset. Hakijoiden määrä on lisääntynyt yhteishaussa, mikä nosti monien alojen pisterajoja. Tämä asettaa peruskoulun ohjaushenkilöstölle paineita ja lisää vapaiden opiskelupaikojen sekä valmentavan koulutuksen kysyntää.

Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaat saavat tarvitsemaansa ohjausta koulutus- ja uravalintoihinsa perusopetuksessa.

Koulutusjärjestelmän, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan muutosten myötä nuorten koulutus- ja ammatinvalinta on monimutkaistunut. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaat saavat tarvitsemaansa ohjausta koulutus- ja uravalintoihinsa perusopetuksessa. Valintatietojen saavuttua kesäkuussa on moni nuori tai huoltaja ollut yhteydessä mielessään hakukohteiden vaihtaminen. Saatu koulutuspaikka ei jostain syystä miellytäkään hakijaa. Nyt on ollut pakko ohjata ottamaan paikka vastaan ja aloittamaan opinnot saadulla alalla. Vaihtoehtona on ollut tarjota VALMA -opintoja (Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus).

Riittävä ohjaus, orientointi opintoihin kiinnittymiseksi ja ryhmäyttäminen ovat erityisen tärkeitä uusien opintojen alussa.

Toisella asteella keskeyttäminen ja ilman toisen asteen tutkintoa jääminen ovat keskeisiä huolenaiheita, joihin oppivelvollisuuden laajentamisella pyritään löytämään ratkaisuja. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, KARVIn tutkimusten mukaan kokemukset kiusaamisesta ja oppimiseen liittyvistä vaikeuksista heijastuivat perusopetuksen jälkeisten opintojen käynnistymiseen. Opiskelijaryhmään kuulumisen tunne ei ollut yhtä vahva kiusaamista tai oppimisen vaikeuksia kokeneilla kuin muilla opiskelijoilla. Riittävä ohjaus, orientointi opintoihin kiinnittymiseksi ja ryhmäyttäminen ovat erityisen tärkeitä uusien opintojen alussa. Nyt odotamme miten aloittavien oppivelvollisten osalta opetuksessa ja ohjauksessa sekä tukitoimissa onnistutaan, jotta keskeyttämiset ja eroamiset saadaan mahdollisimman vähäiseksi.

Tässäpä pedagogista haastetta toisen asteen opettajille!

Tiedossa on, että esimerkiksi omalla alueellamme peruskoulun vaativan erityisen tuen oppilaista eivät kaikki päässeet hakemiinsa erityisammattioppilaitoksiin. Minne heidät sen jälkeen ohjataan hakemaan, pystyykö ammatillinen koulutus vastaamaan tähän? Kuten kasvatustieteen dosentti, opettaja Esko Korkeakoski on todennut ”Hankalin kysymys on pedagoginen. Toisen asteen alkaessa kaikilla ei ole edes tyydyttävää luku- ja kirjoitustaitoa. Viidenneksellä osaaminen on varsin vaatimatonta. Suurin osa heistä on poikia. Syrjäytyminen uhkaa – oppivelvollisuuden jatkeesta huolimatta – mm. erityisen tuen tarvitsijoita, oppimisvaikeuksista kärsiviä ja koulussa istumiseen kyllästyneitä. Kotitaustasta voi nousta mitä moninaisimpia haasteita oppimiselle. Tässäpä pedagogista haastetta toisen asteen opettajille! Pedagogiikkaa ei ole ykkösasia toisella asteella – ei sen opettajien koulutuksessakaan – saatikka erityispedagogiikka.”

Myös koulutuksen järjestäjien on selkiytettävä toimintamallejaan.

Ammatillisissa oppilaitoksissa tarvitaan erityispedagogiikan osaajia ja opinto-ohjaajia opettajien rinnalle riittävästi, jotta oppivelvollisuuden haasteista selviydytään. Myös koulutuksen järjestäjien on selkiytettävä toimintamallejaan. Niiden tulee linjata, kenellä on oikeus tehdä päätös opiskeluoikeuden menettämisestä ja erottaa opiskelija. Koulutuksen järjestäjän tulee tehdä seuraavat päätökset: Kuka ilmoittaa oppivelvolliselle ja hänen huoltajalleen, että opiskelija katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei osallistu opetukseen? Kuka selvittää, onko oppivelvollinen aloittanut opinnot jossakin muualla? Kuka ilmoittaa oppivelvollisuuden keskeyttäneen yksilöinti- ja yhteystiedot tämän asuinkunnalle sähköisessä oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelussa (Valpas)?
Ammatillisessa koulutuksessa aloittaa oppivelvollisten rinnalla myös muita opiskelijoita, joita ei maksuttomuus koske. Tämä haastaa opetushenkilöstöä, koska ryhmässä on saman aikaisesti erilaisilla rahoitusmuodolla opiskelevia. Miten kerrotaan opiskelijalle mitä oikeuksia ja velvollisuuksia juuri hänelle asemansa perusteella kuuluu? Nämä asiat on huomioitava opettajien työajan resurssoinnissa.

Uutena ohjaustoimena ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneille perustutkinnon suorittaneille annetaan jälkiohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden loppuun. Uusi velvoite on otettava huomioon opinto-ohjaajien työajan resursoinnissa ja ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa opinto-ohjaajien määrä tulee määritellä samoin kuin lukio-opetuksessa.

Tarja Mäenpää
Hallituksen jäsen

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.