Ohita navigaatio
Perehdytys

Perehdytyksellä hyvä perusta terveelliseen ja turvalliseen työhön

Olemme tuottaneet OAJ:n työhyvinvointirahaston tuella yhteistyössä työnantajiemme ja Ammatilliset opettajat AO ry:n kanssa sähköisen henkilöstökoulutusmateriaalin työturvallisuuslain edellyttämän perehdytyksen tueksi. Materiaali tukee ja ohjaa niin esihenkilötyötä kuin työntekijän itsenäistä perehtymistä keskeisiin työsuojelun sisältöihin.

Toteutimme Ammatilliset opettajat AO ry:n opintopäivän 19.11.2022 yhteydessä Webropol-kyselyn osallistujien saamasta perehdytyksestä (n=59). Vastaukset tukevat kokemustamme, että perehdytys tarvitsee nykyistä enemmän panostusta.

Kertaluontoista tyydyttävän tason perehdytystä, vaikka laki velvoittaa päivittämään ja täydentämään työntekijän opetusta ja ohjausta

Noin viidennes (22 %) vastaajista arvioi saamansa perehdytyksen tason heikoksi tai että perehdytystä ei ollut ollenkaan. Enemmistö (95 %) oli saanut perehdytystä, mutta puolet vastaajista arvioi työpaikalla saaman perehdytyksen tason vain tyydyttäväksi.

Pääsääntöisesti ammatillisten opettajien perehdytys on ollut kertaluonteista – todennäköisesti uuden työn alkaessa. Vain neljänneksellä perehdytystä on päivitetty pitkän työstä poissaolon jälkeen ja muutoksissa tai muutoin säännöllisesti. Työturvallisuuslain 14 § velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijät ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista ja työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työmenetelmien käyttöön ottamista. Tätä opetusta ja ohjausta on täydennettävä tarvittaessa.

Lähes kaikki (93 %) vastaajat kokivat tarvitsevansa lisää perehdytystä työssään. Arkea sujuvoittaa, kun ammatillisen koulutuksen työvälineet – koneet ja laitteet sekä käytettävät järjestelmät ja ohjelmat – ovat paremmin hallussa. Reilu puolet vastaajista koki tarvitsevansa opetusta työssä käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmiin, viidennes puolestaan koneisiin ja laitteisiin.

Työhön liittyvät vastuut ja velvollisuudet on tärkeää osata erityisesti ammatin opetuksessa. Vajaa puolet (44 %) vastasi tarvitsevansa päivitystä. Järjestömme OAJ järjestää opettajille vastuista ja velvollisuuksista koulutusta ja webinaareja, vaikka perehdytys on työnantajan tehtävä.

Perehdytykseen kuuluu myös opetus ja ohjaus työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi.

Kolmasosa (34 %) vastaajista koki tarvitsevansa perehdytystä työn kuormitustekijöistä ja keinoista niiden vähentämiseksi. Työyhteisössä on hyvä pysähtyä miettimään, miten työntekijä itse ja työyhteisö yhdessä voivat toiminnallaan edistää työhyvinvointia. On tärkeää tunnistaa ja käydä esihenkilön kanssa keskustelua työhön ja työolosuhteisiin liittyvien kuormitustekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. Aktiivinen työkyvyn tuki edistää työkykyä ja lisää jaksamista.

Hätätilanteissa ja erityisesti väkivallan uhkatilanteissa toiminta on tärkeää taito. Noin kolmannes vastaajista koki puutteita osaamisessa. Väkivallan turvallisuusuhka on valitettavasti lisääntynyt. Väkivalta tai sen uhka työssä ei ole hyväksyttävää ja sille on nollatoleranssi. Oppilaitoksissa tulee suunnitella työ ja työolosuhteet väkivaltatilanteita ehkäisten ja työntekijöiden on tiedettävä toimintamallit ja toimittava osattava toimia niiden mukaisesti. Oppilaitoksen järjestyssäännöt ja kurinpitomenettelyt ovat osaltaan ennaltaehkäisyä.

Perehdytykseen on panostettava laajemmin ja laadukkaammin. Materiaalimme on hyödynnettävissä kaikille koulutusasteille.

Perehdytykseen on panostettava laajemmin ja laadukkaammin. Perehdytys – Buustaa parempi perusta -materiaali on vapaasti ladattavissa Avointen oppimateriaalien kirjastosta aoe.fi

työsuojeluvaltuutetut Tuovi Pasma (Koulutuskuntayhtymä OSAO) ja Kaisu Soukkala-Hekkala (Kajaanin kaupunki)

digiopettaja Sirpa Karjalainen (OSAO)

Perehdytys – Buustaa parempi perusta -flyer

OAJ:n työhyvinvointirahasto

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.