Ohita navigaatio

Yhteistoiminta on iso asia, jolla on merkitystä

Usein ajatellaan, että yhteistoiminta tarkoittaa yhteistoimintaneuvotteluja, joissa neuvotellaan henkilöstön irtisanomisesta tai lomauttamisesta. Yhteistoiminta on paljon muutakin. Ammatilliset opettajat AO ry järjesti viisiosaisen webinaarisarjan Yhteistoiminta oppilaitoksissa helmi-hutikuun aikana. Luennoitsijana toimi yhdistystoiminnan asiantuntija Reijo Viitanen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Reijo on myös AO:n hallituksen jäsen.

Yhteistoimintalain tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa kehittää toimintaa, osallistua työyhteisöä ja työtä koskevaan päätöksentekoon sekä edistää tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoiminnasta on monia taustaan perustuvia lakeja. Webinaarit käsittelivät yhteistoimintalain tarkoitusta ja sitä, mikä on henkilöstöedustajan rooli. Osallistujina oli luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja sekä muita aktiivitoimijoita. Reijon rauhallinen puhetyyli toi vaikeat asiat selkeämmiksi. Esitysmateriaali jaettiin osallistujille jälkikäteen ja se on hyvä paketti, johon voi palata myöhemminkin.

Kuntien ja kuntayhtymisen oppilaitoksissa yhteistoiminnassa tärkein asia on työnantajan tiedottamis- ja neuvotteluvelvollisuus. Kunnallinen päätöksenteko on julkista, mutta yhteistoimintalaki velvoittaa työnantajan tiedottamaan taloudellisesta tilanteesta ja työtä koskevista muutoksista henkilöstölle sekä ennen kaikkea keskustelemaan asiasta yhdessä ennen päätöksen tekemistä. Lain henki tukee johdon ja työntekijöiden vuorovaikutusta sekä auttaa johtamisessa, mikä heijastuu laajalle oppilaitosten toiminnassa. Laki antaa myös tukea ja turvaa henkilöstön vähentämiseen kohdistuvissa toimissa.

Henkilöstöryhmien edustajille tulee antaa tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja käsiteltävä yhteistoiminnassa muun muassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä työterveyshuollon järjestämiseen liittyvät sopimukset.

Yhteistoimintaa osakeyhtiömuodossa olevassa koulutuksessa säätelee laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Lain tarkoitus on edistää yrityksen (oppilaitoksen) ja henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää oppilaitoksen toimintaan ja antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua yrityksen päätöksiin, jotka koskevat omaa työtään ja työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lain mukaan yritykseen ei ole velvollisuutta perustaa erityisiä yhteistoimintaelimiä käsittelemään yhteistoiminta-asioita, mutta se on kuitenkin yleinen ja hyvä käytäntö. Henkilöstöryhmien edustajille tulee antaa tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja käsiteltävä yhteistoiminnassa muun muassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä työterveyshuollon järjestämiseen liittyvät sopimukset. Yrityksen henkilöstöllä on oikeus valita edustajansa yrityksen hallintoelimiin, esimerkiksi osakeyhtiön hallitukseen. Yrityksen johdon ja henkilöstöedustajien on sovittava hallintoedustuksen järjestämistavasta. Hallintoedustuksesta oppilaitosten hallinnossa säädetään kunkin oppilaitosmuodon erityislainsäädännössä.

Yli 10 hengen työpaikkaan on lain mukaan valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta säätää työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä työpaikoilla ja yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista. Yli 10 hengen työpaikkaan on lain mukaan valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikunta toimii työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöelimenä. Toimikuntaan valitaan vaaleilla edustajat kaikista henkilöstöryhmistä ja työnantaja nimeää omat edustajansa.

Yhteistoiminnan lainsäädännön uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja se on ollut kevättalvella lausuntokierroksella. Uudistamisessa on esitetty työyhteisön kehittämissuunnitelmaa, joka kokoaa aikaisempia useita suunnitelmia yhdeksi suunnitelmaksi ja henkilöstön lomauttamista sekä irtisanomista koskevat neuvottelut muutettavaksi muutosneuvotteluksi. Lisäksi on esitetty lakiin kirjattavaksi velvoittavaksi asiaksi henkilöstön edustus yritysten hallituksissa. Suunnitellut muutokset kuulostavat henkilöstön edustajan näkökulmasta hyviltä.

Ammatilliset opettajat AO ry:n järjestämä koulutus lain sisällöstä avasi pykälien merkitystä ja moninaisuutta aktiivitoimijoille.

Yhteistoiminta on organisaation toiminnallisuutta ja tuottavuutta lisäävä asia. Varsin usein se kuitenkin nähdään velvoitteena. Ammatilliset opettajat AO ry:n järjestämä koulutus lain sisällöstä avasi pykälien merkitystä ja moninaisuutta aktiivitoimijoille. Nyt me viemme osaltamme viestiä eteenpäin työpaikoille ja vaikutamme yhteistoiminnan toteutumiseen rakentavalla tavalla omissa organisaatioissamme. Suuret kiitokset AO:lle ja Reijo Viitaselle erittäin hyvästä koulutuksesta!

Sanna Kettunen
pääluottamusmies Saimaan ammattiopisto Sampo, AO:n hallituksen varajäsen
Jaana Tomppo
työsuojeluvaltuutettu Turun AMK, OAJ:n valtuutettu

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.