Ohita navigaatio

Aika olennaista 15.9.2022

Hallituksen kokouksen nostot 15.9.2022

Tulo- ja palkkapoliittiset asiat 

 Uudessa Sivistan OTES sopimuksessa on ammattikorkeakouluja koskeva vapaajaksojen palkkaukseen liittyvä muutos.  Palkkaa leikataan tapauksissa, joissa opettaja on hakenut harkinnanvaraista työvapaata, opintovapaata tai vuorotteluvapaata. Ammatilliset opettajat AO ry pitää tärkeänä, että seurataan paikallisia toteutusmalleja ja järjestelyjä liittyen harkinnanvaraisiin työvapaisiin. https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2021/12/yksityinen-opetusala-TES-2020_2022_29102021.pdf

Opetusalan sopimusten ensimmäisten järjestelyerien neuvottelut ovat ajankohtaisia. Pääluottamusmiesten tulee käydä neuvottelut järjestelyerien jakamisesta ja neuvotteluista pitää tehdä pöytäkirjat. Pääluottamusmiesten tulee valmistautua neuvotteluihin ja pidettävä huolta siitä, että ammatilliset opettajat saavat oikeudenmukaisen osuuden järjestelyeristä.

 Koulutuspoliittiset asiat 

 OAJ:n lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14§ muuttamisesta siten, että lisätään 5 momentti, joka velvoittaa koulutuksen järjestäjän antamaan todistuksen arvosanan korottamisesta. Muutos tullee voimaan 1.1.2023 ja lisää jatko-opintoihin hakijoiden tasa-arvoa. Vuoden 2017 jälkeen valinnat on tehty Koski-tietovarannon tietojen perusteella, jolloin arvosanojen korotukset eivät ole siirtyneet pistelaskentaan. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e84a980f-67cf-4c8a-8ce9-5a2bcf4af88c

Toisen asteen kehittämishankkeen jatkaminen tällä hallituskaudella. Valmistelu sisältää mm. rahoituksen, järjestämistavan, toimintamallinen, toiminnan ohjauksen ja opiskelumahdollisuuksien sekä yhteistyön kehittämisen. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/dcc3592f-6893-43e1-811e-dfeb4b5f7849/e360f37d-3837-473f-8dac-f035afa4af0a/KIRJE_20220513135151.PDF

Työn alla on myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 61§:ssä tarkoitetun opetuksen ja ohjauksen yhteys opetustoimen kelpoisuusasetukseen (1998/986).

OAJ on valmistellut toimikuntien ja OAJ:n hallituksen kanssa tavoitteet eduskuntavaaleihin. AO on valmistellut ammatillisen koulutuksen osalta koulutusastekohtaisia kärkitavoitteita yhdessä OAO:n kanssa. Tavoitteet käsitellään vielä OAJ:n hallituksessa.

Järjestö- ja viestintäasiat

 Johanna Toivanen valittiin järjestö- ja viestintätoimikunnan varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022–2024.

Yhdistyslain muutokset 11.7.2022 mahdollistavat jatkossa helpommin yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen etä- ja hybridikokouksena (Laki yhdistyslain muuntamisesta 663/2022). OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten mällisääntöjä päivitetään. Sääntömuutoksista tiedotetaan, kun ne on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa.

OAJ:n eduskuntavaaliviestinnässä suuri yleisö ja tulevaa hallitusohjelmaa laativat henkilöt on nostettu keskeisiksi kohderyhmiksi. Vaalien alla OAJ:llä on mahdollisuus saada järjestön vaalitavoitteita molempien ryhmien mieliin mm. tv-sarjalla, jossa puoluei¬den puheenjohtajat laitetaan luokan eteen. Samalla OAJ hyödyntää tätä momentumia nostamalla esiin laajemminkin järjestön hallitusohjelma¬tavoitteita ja puolueiden puheenjohtajien ajatuksia OAJ:lle keskeisistä teemoista.

AO:n opintopäivä ja vuosikokous 19.-20.11.2022 Oulussa

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla jäsenyhdistysten puheenjohtajille sekä sihteereille ja julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla 1.9.2022.

Ilmoittautuminen opintopäivään ja vuosikokoukseen 28.10.2022 klo 16.00 mennessä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/382d87e4-bd1d-49aa-a124-96f0d9dc90f1?displayId=Fin2574610

Tiedustele majoituksesta suoraan hotellista Radisson Blu, Oulu, tunnuksella AORY

sales.oulu@radissonblu.com  puh. 020 123 470

Kokousedustajailmoitus (valtakirja) on oltava perillä viimeistään 11.11.2022 klo 9.00. Sääntöjen mukaisten nimenkirjoittajien allekirjoittama ilmoitus toimitetaan sähköpostilla, minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi.

Toimikaa vaalipiirissä aktiivisesti ennen vuosikokousta. Vaalipiirit käsittelevät ja valmistelevat vuosikokoukseen alueen vaalivaliokunnan jäsenet sekä suunnittelevat ehdokasasettelua. Ehdokasasettelu hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi tulee toimittaa Minna Sarssi-Kaunistolle 30.9.2022 mennessä. Ehdokkaan esittely julkaistaan ”Ehdokasasettelu hallitukseen 2022” –artikkelissa. Artikkeliin tulee linkki Vuosikokous 2022-sivulta. https://ao.oaj.fi/uutiset/ohje-ehdokasasetteluun-hallitukseen-2023-2024/

Aloitteet vuosikokouksen käsiteltäväksi tuli yhdistyksen sääntöjen (13§) mukaan jättää 19.9.2022 mennessä.

Uusi jäsenhankintakampanja

Kokouksessa 3/2022 päätimme järjestää jäsenhankintakampanjan. Tarjouskilpailun jälkeen valitsimme viestintätoimiston, jolla oli parhaimmat referenssit mainoskampanjan järjestämisestä. Kampanjasta lisää tietoa vuodevaihteen jälkeen.

 Jäsenyhdistysten paikalliset edunvalvontatilaisuudet

 Käsittelimme hallituksen kokouksessa työvaliokunnan esityksestä edunvalvontakoulututustilaisuuksien avustushakemukset syys-joulukuussa järjestettäviin koulutuksiin. Tukea myönnettiin 19:sta jäsentilaisuuteen. Koulutustilaisuudet löytyvät myös yhdistyksen verkkosivuilta. https://ao.oaj.fi/paikalliset-koulutustilaisuudet/ . Julkaisemme somessa kuvia ja nostoja toteutuneista tilaisuuksista. Vuoden 2023 tammi-kesäkuussa järjestettäviin tilaisuuksiin hakemukset tulee toimittaa 9.12.2022 mennessä ja elo-joulukuussa järjestettäviin tilaisuuksiin 31.5.2023 mennessä.

Educa 27.-28.1.2023

 Osallistumme omalla osastolla (6e30), Tervetuloa tutustumaan!

OAJ on peruuttanut Educa-risteilyn. Tallink Silja on vuokrannut risteilylle varatun laivan pakolaisten majoituskäyttöön Hollantiin, eikä pysty antamaan korvaavaa laivaa tilalle. Tallink Silja ottaa yhteyttä kaikkiin risteilyn varanneisiin ryhmiin ja yksittäisiin henkilöihin.

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.