Ohita navigaatio

Ehdokasasettelu hallitukseen 2022 -

Ehdokkaat puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi

 

Turun seudun ammatilliset opettajat ry, Rovaniemen ammatilliset opettajat ry ja Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry esittävät

Puheenjohtajaksi Tuija Mäntsälä
1. varapuheenjohtajaksi Tapio Lindfors
2. varapuheenjohtajaksi Johanna Toivanen

Nykyinen toimikautemme alkoi 1.1.2020. Joulukuussa 2019 kokoonnuimme uutena puheenjohtajistona pohtimaan AO:n suuntaviivoja alkavalle toimintakaudelle. Vuoden 2018 vuosikokouksen julkilausuttu toive oli, että kehitetään toimintaa koko hallitusta osallistavaksi ja lisätään viestintää sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. Tälle kehittämistyölle laati vuoden 2019 hallitus linjauksia seminaarissaan toukokuussa 2019.

Otimme haasteen innostuneena vastaan ja kävimme kehityskeskustelut jokaisen hallituksen jäsenen kanssa tammikuussa 2020. Perustimme tiimit ja työryhmät toimintaa jäntevöittämään. Jokaiselle hallituksen jäsenelle löydettiin paneutumista vaativia tehtäviä, joissa omat vahvuudet ja toiveet kohtasivat mahdollisimman hyvin. Tämä on näkynyt hallituksen hyvänä yhteistyönä koko toimikauden ajan.

Näkyvää ja hallitusta sekä jäsenistöä osallistavaa toimintaa suunniteltiin ahkerasti, kunnes koitti perjantai 13.3.2020, jolloin toimintaympäristö muuttui ratkaisevasti. Koronapandemian takia kasvotusten kohtaamiseen perustuva uusi toimintamallimme sai ihan uuden haasteen: Miten toimia tilanteessa, jossa kohtaaminen on mahdollista lähinnä vain etäyhteyksin. Tuon haasteen kanssa olemme pärjänneet hyvin. On kehitetty osallistamisen tapoja, jotka olisivat ilman pandemiaa ehkä jääneet sivuosaan. Olemme oppineet toimimaan verkkoympäristössä ja saaneet webinaareista ja verkkotapaamisista kannustavaa palautetta.

Puheenjohtajisto on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä. Koemme, että olemme täten onnistuneet täydentämään osaamistamme ja kehittäneet AO:n toimintaa jäsenistön toivomaan suuntaan. Olemme hyödyntäneet toiminnassamme puheenjohtajiston ja koko hallituksen erityisosaamista. Yhteistyömme on sujunut kitkattomasti ja uskomme sen näkyneen työskentelyssämme.

Olemme valmiit jatkamaan tulevien haasteiden parissa, joita on jo näkyvissä. Vuoropuhelu kentän kanssa nousee yhä merkittävämpään asemaan. OAJ:n valtuusto linjaa juuri ennen vuosikokoustamme tulevaa toimintaansa ja päättää muun muassa järjestörakenteen uudistamiseen liittyvistä kysymyksistä. Kaikkien ammatillisten opettajien yhteistyön kehittäminen on yksi onnistuneen edunvalvontamme kulmakivistä. Toivottavasti ensi vuonna pääsemme toteuttamaan toimintaamme jäsenistömme hyväksi siinä muodossa, mistä 1.1.2020 oli tarkoitus aloittaa.

Tuija, Tapio ja Johanna

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi

 

Mervi Juntunen

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen varsinaiseksi – ja varajäseneksi on Mervi Juntunen.

Toimin Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) ensihoidon lehtorina ja ensihoidon tutkintovastaavana. Koulutukseltani olen sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri.

Olen toiminut opettajana vuodesta 1990 lähtien eri oppilaitoksissa mm. Turussa, Raumalla, Porvoossa, Jämsässä ja Tampereella. Olen ollut sairaalatutkijana, projektityöntekijänä sekä opettajana toisella asteella ja korkea-asteella. TAMKissa olen toiminut lehtorina vuodesta 2002. Koen, että minulla on vahva tietämys ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutuksista, haasteista ja kehittämistarpeista. Olen myös opettanut tekniikan alan
opiskelijoita, joten tekniikan alan haasteet ja kehittämistarpeet tiedostan. Haluan omalta osaltani olla kehittämässä kaikkien ammatillisten opettajien työoloja paremmiksi.

Olen ollut suunnittelemassa, käynnistämässä ja toteuttamassa ensihoitajakoulutusta TAMKissa sekä vastannut tutkinto-ohjelmasta. Tällä hetkellä ensihoitajakoulutuksemme on suomen vetovoimaisimpia. Tämä osoittaa sen, että annan kaikkeni tehtävien hoitamisessa ja olen todella sitoutunut tehtävien hoitamiseen. Tällä samalla sitoutumisen asteella haluan olla mukana kehittämässä ammatillisten opettajien työoloja ja koulutusta.

Olen ollut jäsenenä opetushallituksessa terveysalan koulutustoimikunnassa. Tällä hetkellä toimin TAMKin ensihoidon neuvottelukunnassa ja ensihoitajaopettajien valtakunnallisessa verkostossa oppilaitokseni edustajana. Samoin toimin alueellisesti monissa eri verkostoissa. Joten omaan vahvat verkostot, joita voin hyödyntää ammatillisissa opettajissa.

AO:ssa toimin ensimmäistä kautta varajäsenenä. Olen ollut TSAO:n hallituksen jäsen jo useamman kauden. Olen myös OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen. Lisäksi olen käynyt AO akatemian. Toimin myös OAJn yhteysopettajana.

Olen saanut koko pitkän opettajaurani ajan olla mukana vaikuttamassa toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen, haasteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Olen päässyt olemaan mukana erilaisissa kehittämistehtävissä ja hankkeissa. Toiminnassani olen pystynyt hyödyntämään monipuolisia verkostojani. Näin ollen omaan koulutuksen kehittämiseen vaadittavan ajantasaisen asiantuntijuuden ammatillisen koulutuksen monimuotoisessa
kentässä.

Tuovi Pasma

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry esittää Tuovi Pasmaa hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Tuovi työskentelee päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna Koulutuskuntayhtymä OSAOssa, lehtorin virka hänellä on sosiaali- ja terveysalalla. Työsuojeluvaltuutetun työ ja pitkäaikainen toiminta OAJ-kentässä ovat hyvä perusta ammatillisten opettajien edunvalvontaan. Hänellä on laaja näkemys ammatillisten opettajien työstä ja ymmärrys koulutuspolitiikan merkityksestä edunvalvonnassa. Tuovi tunnetaan siitä, että kun pitää toimia, niin sitten ei jahkailla vaan toimitaan.

AO:n hallituksessa hän on toiminut viestintätiimissä ja viimeisen vuoden sihteerinä.

”Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Toimin aina yhteisen hyvän puolesta.”

Tuovista voisikin Rokan sanoja mukaillen sanoa: ”Mis sie AO tarvitset oikei hyvvää naista. Täs siul on sellane.

Markku Seppälä

Lehtori, teollinen muotoilija, Pääluottamusmies OAJ ry,
Yhdistys: Turun seudun ammatilliset opettajat ry
Työpaikka: Turun ammattikorkeakoulu oy, teknologiateollisuuden osaamisalue.

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Markku toimii Turun AMK:ssa OAJ ry:n pääluottamusmiehenä sekä tekniikan lehtorina.
Luottamustehtävän lisäksi Markku opettaa insinööriopiskelijoille tietokoneavusteistasuunnittelua, 3D -mallinnusta sekä teollista muotoilua. Opetustyössä yhdistyvät tekninen osaaminen sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu. Ammatillisesta opetustyöstä hänellä on yli 25 vuoden kokemus eri oppilaitoksista sekä kouluasteilta.

Markku on Turun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen ja toimii kuluvalla toimikaudella yhdistyksen tiedottajana (tusao.fi). Oman yhdistyksen lisäksi hän toimii AO ry hallituksen varajäsenenä sekä OAO-piirin hallituksen varajäsenenä, OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen asiantuntijajäsenenä ja Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Markku on toiminut opettajauran aikana eri ammatillisissa opettajayhdistyksissä paikallis- ja aluetasolla.

Markulle tärkeitä asioita ovat ammatilliset opettajat, yhteinen opettajuus, sopimusten puolustaminen, henkilöstön tasapuolinen kohtelu sekä yhteistoiminnan edistäminen oppilaitoksissa. Markun tavoitteena on ammatillisten opettajien aseman vahvistaminen niin ammatillisessa perusopetuksessa kuin myös ammatillisella korkea-asteella.

Pääluottamusmiehen tehtävässä esille nousevat sopimusten yksityiskohdat ja niiden tulkinnat, työlainsäädännön tuntemus, ihmisten kohtaaminen arjen huolissa sekä yhteistyö oppilaitoksen johdon ja henkilöstöhallinnon kanssa.

Tärkeää on, että kaikki ammatilliset opettajat tuntevat kuuluvansa samaan opettajaperheeseen riippumatta omasta tausta-ammatista.

Pauliina Huhtasalo

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen varajäseneksi on Pauliina Huhtasalo.

Koulutus/opinnot:

 • Kiertotalousopetuksen pedagogiset perusteet
 • AO akatemia
 • Käsityön aineopettaja
 • Ammatillinen opettaja
 • Diplomi-insinööri
 • Insinööri
 • Ylioppilas ja lukion päästötodistus
 • Kaavanpiirtäjä -leikkaaja
 • Lisäksi useita kasvatukseen ja opetukseen liittyviä kursseja

Pauliina toimii tällä hetkellä Tampereen seudun ammattiopistossa yhteistenaineiden (YTO) tuntiopettajana. Opetettavat aineet ovat matematiikka, fysiikka ja toiminta digitaalisessa ympäristössä. Suurin osa Pauliinan opetusryhmistä on muodostunut monikulttuurisista oppilaista, joten hän on saanut kokea heidän kanssaan opetuksen ja oppimisen haasteet järjestelmässämme.

Ammattiopettajan tehtävät Pauliina on aloittanut vuonna 2004 vaatetusosaston ammatillisen tietotekniikan ja brodeerauksen opettajana. Työuran aikana hän on toiminut pienten lasten, peruskouluikäisten, nuorten ja aikuisten parissa kasvatus ja opetustehtävissä; ohjaajana, avustajana sekä opettajana monissa eri opetettavissa aineissa ja toimipaikoissa. Pauliinalle on muodostunut monipuolinen kuva opetusalan toiminnasta kokemusten, nähtyjen ja kuultujen tilanteiden johdosta.

Pauliina on ollut vuodesta 2004 aktiivinen ammattiyhdistyksen jäsen. Hän on toiminut muutaman vuoden ajan TSAO ry:n hallituksessa varsinaisena jäsenenä ja yhdistyksen tiedottajana vastaten mm. yhdistyksen www-sivuista. Pauliinan sydäntä lähellä ovat opiskelijat, jotka ovat heikommassa asemassa jonkin oppimisen erityispiirteen takia. Tähän liittyviin asioihin on opettajan työssä Pauliinan mielestä kiinnitettävä enemmän huomiota, opettajan jaksamisen sekä tasa-arvoisen ja laadukkaan opettamisen takaamiseksi. Vahvuutenaan Pauliina näkee kokemuksensa erilaisista tavoista opiskella ja oppia sekä siitä, miten eri tavalla opettajat toimivat. Pauliina on motivoitunut ja yhdistystoimintaan sitoutunut. Hän tuo nuorta energiaa toimintaan Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen varajäsenenä, tarvittaessa ajatuksia myös hieman erilaisesta näkökulmasta.

Tavoiteltu laatu 2030 = Riittävät ja oikein suunnatut resurssit!

Jaana Antila

Porin ammatilliset opettajat ry, Länsirannikon koulutus Oy:n opettajien paikallisyhdistys WOPY ja OAJ Sataedun paikallisyhdistys ry esittävät Jaana Antilan uudelleen valintaa AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Työnantaja on ammatillinen oppilaitos Länsirannikon koulutus Oy, WinNova ja toimipaikka on Pori. Jaana toimii pääluottamusmiehenä ja hyvinvointialan lehtorina.

Jaana on luottamustehtävissään motivoitunut ja aktiivinen. Hän hallitsee kokonaisuuksia unohtamatta ihmisiä. Jaanan työotteessa korostuvatkin kehittäminen, vaikuttaminen ja inhimillisyys.

Jaana on toiminut ay-toiminnassa reilusti yli 20-vuotta varaluottamus-, luottamus- ja pääluottamusmiehenä sekä opettajayhdistyksen puheenjohtajana. Vuonna 2018 hän tuli valituksi Satakunnasta OAJ valtuutetuksi. Samaan aikaan hän alkoi osallistua AO:n toimintaan OAJ valtuutettuna ja kesällä 2018 SuomiAreena työryhmän jäsenenä. Hän on ollut AO:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 ja toimii nykyisin viestintätiimin puheenjohtaja. OAO:n toimintaan hän on osallistunut varajäsenenä. OAJ Satakunta alueyhdistyksen toiminnassa hän on mukana pääluottamusmiehen ja OAJ valtuutetun roolissa. Edunvalvonnan lisäksi Jaana kokee tärkeäksi koulutuspoliittisen vaikuttamisen.

Jaana tarttuu asioihin ja vie sitkeästi niitä eteenpäin. Hänelle on tärkeää ammatillisen opettajan työn arvostus ja ammatillisen koulutuksen merkitys. Hän ymmärtää kokemuksensa myötä laajasti ammatillisten opettajien monimuotoisia työtehtäviä ja osaa tarvittaessa puolustaa opettajien oikeuksia jämäkästi. Hän on aktiivisesti vaikuttanut AO:n hallitustyössä ottaen kantaa mm. ammatillista koulutusta koskeviin asetusmuutoksiin ja koulutuspoliittiseen selontekoon. Viestintätiimin puheenjohtajan ominaisuudessa hän on vienyt eteenpäin AO:n viestinnän kehittämistä edellisen puheenjohtajan aloittamalla motivoituneella otteella.

Terhi Saarinen

Pohjois-Savon ammatilliset opettajat ry esittää Terhi Saarista AO ry hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Terhi toimii Savon koulutuskuntayhtymässä (SAKKY) ravintolapalvelun lehtorina. Hän on ollut SAKKYn palveluksessa jo vuodesta 1999 ja siitä opettajana vuodesta 2002 alkaen. Terhi on ollut myös vuosina 2002- 2004 Savonia AMK ravintolapalveluiden opettajana.

Terhi on toiminut vuodesta 2006 SAKKYn luottamusmiehenä sekä vuodesta 2016 varapääluottamusmiehenä.

Terhin luottamustehtäviä ovat ja on olleet mm.

 • OAJ valtuutettuna vuodesta 2018 lähtien
 • Liike- ja erityisalojen opettajien (LEO ry) hallituksessa sihteerinä ja hallituksen jäsenenä vuosina 2005-2017
 • Pohjois-Savon ammatillisten opettajien ry vpj, OAJ Savon koulutuskuntayhtymän opettaja ry hallituksen jäsen, OAJ Pohjois-Savon alueyhdistyksen hallituksen jäsen, Pohjois-Savon OAO-jaoksen vpj

Hän on myös kouluttanut laajasti erilaisiin oman alansa tehtäviin mm. opinto-ohjaaja, baarimestari, Taitaja- ekspertti sekä valmentaja koulutus, WSET Level 3 Award in Wines.

Terhillä on laaja näkemys ammatillisten opettajien työstä. Hän haluaa olla työssään oikeudenmukainen ja luottamuksen arvoinen opiskelijoita sekä kollegoita kohtaan. Hänen työssään ja toiminnassaan korostuu inhimillisyys.

Terhin mielestä tärkeitä painopisteitä ovat esim. Ammatillisten opettajien työajan resursointi kuntoon, työhyvinvointi ja yhteisöllisyys. Näitä tärkeitä asioita pitää viedä eteenpäin ja kehittää tulevaisuudessakin. Terhi uskaltaa ottaa asioihin kantaa, onpa se asia sitten mikä tahansa tai liittyypä se sitten mihin tahansa. Terhi haluaa viedä vaikeatkin asiat eteenpäin.

Ammatillinen opettajuus on erittäin tärkeä juttu, ilman meitä ei saada myöskään valmistumaan ammattilaisia työelämään!

Jari Hourula

OAJ:n Keudan paikallisyhdistys ry esittää Jari Hourulaa AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Olen työskennellyt Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa kasvatus- ja ohjausalan lehtorina vuodesta 2009 lähtien. Opetan ammatillisia aineita ja yhteisistä tutkinnon osista mm. toimintaa digitaalisissa ympäristöissä, kestävän kehityksen edistämistä ja yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimista. Keudalla on kuuden kunnan alueilla yhteensä 10 toimipistettä, vuositasolla noin 10 000 opiskelijaa ja päätoimista henkilöstöä on 800 henkilöä.

Koulutukseltani olen yhteisöjen kehittämistoimintaan suuntautunut yhteisöpedagogi (ylempi AMK). Olen suorittanut myös johtamisen erikoistumisopinnot ja ammatillisen erityisopettajan opinnot valmistuvat keväällä 2022. Aikaisempi työura kattaa esimerkiksi vastaavan ohjaajan työtehtäviä sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa projekteissa toimimista ja niiden luotsaamista. Työtehtäviin on sisältynyt laajasti kehittämistoimintaa ja monialaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Työnantajina ovat toimineet mm. kunnat ja yhdistykset, joiden kautta minulla on laaja osaaminen yhdistystoiminnasta ja sen toteuttamisesta.

Luottamustehtävissä olen toiminut Keudan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja 1.8.2019 lähtien JUKOn pääluottamusmiehenä. Alueyhdistyksen hallituksessa toimin vuosina 2019–2020 ja olen suorittanut AO:n järjestämän AO-akatemian. AO:n hallituksen toiminnassa olen ollut kuluvalla kaudella hallituksen varajäsenenä ja tänä vuonna olen osallistunut AO:n vaalipiirityön kehittämistyöryhmän toimintaan. Aikaisempaa ammattiyhdistys- ja edunvalvontakokemusta on kertynyt kahdessa KTV:n paikallisyhdistyksen hallituksessa.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut suuria muutoksia ja rahoitusleikkauksia, joita on viime vuosina paikattu määräaikaisilla rahoituksilla. Ammatilliseen koulutukseen on palkattu paljon määräaikaista henkilöstöä ja opettajan perustehtävä on reformin myötä muuttunut. Muutokset ovat aiheuttaneet hämmennystä ja kritiikkiä. Myös vuosityöaikamallia on kritisoitu laajasti. Muuttuvan toimintaympäristön keskellä OAJ:n ja AO:n on kehitettävä omaa toimintaansa. Tämä vaati toimintaympäristön muutosten tunnistamista, jotta niihin voidaan reagoida riittävällä nopeudella. Se vaatii aktiivista viestintää nykyaikaisilla tavoilla ja eri alustoilla. Olennaisena osana toimintaa tulee olla jäsenistön osallistaminen, jotta jäsenistön näkemykset ja kokemukset nousevat esiin. AO:n on entistä näkyvämmin tehtävä oma toimintansa tarpeelliseksi, koska asiantuntija-asema ja valtuutus edustustehtävään annetaan jäsenistön toimesta.

Kirsti Vänskä

Yliopettaja, terveystieteiden tohtori

OAJ JAMK

ehdolla hallituksen varsinaiseksi jäseneksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opettajankoulutus on uusien haasteiden edessä. Ammatillisen opettajan työ on muuttunut ja muuttumassa mm. koronan ja oppivelvollisuuden laajenemisen myötä. Olen toiminut pitkään niin opettajankouluttajana kuin luottamushenkilönä. Olen myös OAJ:n opettajankoulutustyöryhmän jäsen.  Olen toiminut luottamustehtävissä pitkään, jo ensimmäisten opiskeluvuosieni alusta alkaen. Toimin tällä hetkellä JAMKIn ammatillisen opettajakorkeakoulun luottamushenkilönä sekä JAMKin varapääluottamushenkilönä. Haluan tuoda AO:n hallitukseen osaamiseni opettajankouluttajana ja näkökulmani ammatillisen opettajan työhön, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Kaikkien uusien termien keskellä oma mottoni on: ”Opettaja on kaunis sana.”

Niina Srbinoska

47v. OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry:n ehdolla AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi kaudelle 1.1.2022–31.12.2023

Stadin ammatti-ja aikuisopisto Kampus 3, Kullervonkadun toimipiste, prosessiteollisuuden ammatillinen opettaja.

Koulutus: Filosofian maisteri (FM, soveltava kemia, Jyväskylän yliopisto), Master of Science (MSc.EnvironmentalTechnology, De Montfort University, UK), Insinööri, AMK (Prosessitekniikka, Satakunnan ammattikorkeakoulu)

Toiminut opetusalalla ammatillisessa nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa vuodesta 2001 lähtien eri puolilla maata (Helsinki, Porvoo, Pori ja Kokkola) useiden   koulutuksen järjestäjien palveluksessa. Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, opetushallinnon tutkinnon, näyttötutkintomestarikoulutuksen ja viimeisimpänä lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Toimin tiimimestarina kahden vuoden ajan, jolloin vastasin itsenäisesti tiimin vetämisestä, suunnittelusta ja tiimipalavereista. Olen ottanut vastuun isojen investointien tarjouspyynnöistä sekä tehnyt hankintaehdotuksia. Työkokemusta on koulutuksesta ja sen suunnittelusta, oppisopimuskoulutuksesta, tutkimus- ja kehitystöistä, laadunhallinnasta, arvioinnista, projektin johtamisesta, asiakaspalvelusta, tuotannosta ja laboratorioista koulutuksiani vastaavilta aloilta sekä ulkomailla että Suomessa.

Olen toiminut mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Olin myös projektipäällikkönä kahden vuoden ajan koulutusvientiin liittyvässä EAKR-projektissa, jossa olin vastuussa hankkeen toteutuksesta eri kouluasteiden verkostossa. Teen paljon yhteistyötä eri teollisuuden alojen kanssa ja olen prosessiteollisuuden työelämätoimikunnassa opettajajäsenenä. Olen ollut mukana kehittämässä ammatillista koulutusta erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Tällä hetkellä toimin Stadin ammatti-ja aikuisopiston yhteistoimintavastaavana Kampus3:sen Kullervonkadun toimipaikassa .

Luonteeltani olen kunnianhimoinen, ongelmanratkaisutaitoinen, organisointikykyinen, markkinointihenkinen, yhteistyökykyinen ja innokas oppimaan uutta. Kielitaitoni ovat englanti, ruotsi, saksa ja makedonia . Vapaa-ajalla harrastan liikuntaa eri muodoissa ja tykkään liikkua luonnossa sekä pidän matkustelusta. Minulla on -03 ja -05 syntyneet lapset.

Olen toiminut STAP ry:n jäsenyhdistyksen hallituksessa muutaman vuoden ajan ja tällä hetkellä olen yhdistyksen varapuheenjohtaja. Toimin myös aktiivisesti yhteysopettajana. Aikaisemmin työskentelin yhdistyksen jäsensihteerinä. Minulla on kokemusta useiden yhdistysten hallitustyöskentelystä. Suoritan parhaillaan AO-akatemia IV:sta.

Olen motivoitunut työskentelemään Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ja hyödyntämään laaja- alaista osaamistani. Koen olevani tehtävään sopiva, koska tykkään haasteista ja haluan syventää osaamistani.

Kimmo Siuruainen

Rovaniemen ammatilliset opettajat ry
Varsinaiseksi jäseneksi ja/tai varajäseneksi
Lapin koulutuskeskus REDU

Olen Kimmo Siuruainen, lehtori ja työsuojeluvaltuutettu Rovaniemen koulutuskeskus REDUsta. Koulutukseltani olen metsätalousinsinööri (YAMK). Työsuojeluvaltuutettuna Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä olen toiminut vuodesta 2012, Rovaniemen ammatilliset opettajat ry:n hallituksessa vuodesta 2014 sekä Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varajäsenenä vuodesta 2019.

Olen ollut mukana kovissa väännöissä työntekijöiden edun puolustajana työsuojeluvaltuutettuna aina käräjäoikeutta myöden. Periksiantamattomuus, suorapuheisuus sekä rohkeus asioiden ajamisessa ovat vahvuuteni. Ammattiyhdistystoiminnassa sijoitun ns. kovien liittojen toimintaa kaipaavien porukkaan. Haluan saada Ammatillisten Opettajat AO ry:n jäsenten näkemykset kuuluvammaksi OAJ:ssa neuvotteluiden tavoitteissa. Ammatilliset Opettajat AO ry jäsenet poikkeavat taustaltaan esimerkiksi yleissivistävien aineiden opettajista ja useat jäsenistä ovat kuuluneet aikaisemmin erilaisiin ammattiyhdistyksiin, joissa toimintatapa poikkeaa JUKOlaisesta tavasta ajaa jäsenten etua. Itselleni on tärkeää, että tämä huomioidaan toimintatavoissa ja viestintä sekä toimintamallit ovat enemmän jäsenen etua huomioivaa.

Haluan olla omalta osaltani vaikuttamassa siihen, että ammatillisen opettajan ääni tulee kuulluksi neuvotteluissa ja palkoista saadaan kilpailukykyisempiä työmarkkinoilla. Ammatillisten opettajien vuosityöaikaan liittyvien ongelmien myöntäminen sekä sitä kautta niiden korjaaminen ovat keskeisiä teemoja, joita haluan tuoda toiminnallani näkyväksi. Määräaikaisten opettajien saaminen yhdenvertaiseksi virkasuhteisiin kollegoihin nähden on minulle tärkeä asia. Jäsenet ansaitsevat tarvittaessa järeämpiä keinoja edunvalvonnassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Edunvalvonnan CV

Toivo Heikkilä

OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry esittää Toivo Heikkilää AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi kaudelle 2022-2024.

Toivo Heikkilä on 48-vuotias ravintola- ja cateringalan lehtori. Hän työskentelee Omniassa, Lakelankadun toimipisteessä Espoossa. Hän on OAJ-aktiivi ja toimii tällä hetkellä Omnian paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, varaluottamusmiehenä ja työsuojeluasiamiehenä. Hän on toiminut eri OAJ:n yhdistysten hallituksissa erilaisissa tehtävissä vuodesta 2007 aloitettuaan työnsä Omniassa.

Hän on työhön ja luottamustehtäviin paneutuva oikeudenmukainen, ammatillisten opettajien etua ajava mies. Hän on toiminut yhdistysten luottamustehtävissä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla erilaisissa tehtävissä, joista hänelle on kertynyt monenlaista osaamista ja kokemusta. Hän on yhteistyökykyinen ja paneutuu tehtäviinsä. Tällä hetkellä hän toimii AO:n hallituksen varajäsenenä, joten hänellä on hyvä käsitys hallituksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen tehtävästä. Aikaisemmin hänellä on kokemusta toimimisesta valtakunnallisen OAJ:n yhdistyksen LEO:n hallituksessa.

Edunvalvonnan CV

Outi Kuusajoki

OAJ Suomen Diakoniaopiston opettajat paikallisyhdistys ry esittää Outi Kuusajokea AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.

Hei
Olen Outi Kuusajoki (58 v.) ja toimin lehtorina Suomen Diakoniaopistossa Lahden kampuksella.

Opetan pääasiassa hoitotyötä ja jonkin verran taidetta ja luovaa ilmaisua. Toimin kampuksemme luottamushenkilönä. Kuulun OAJ Suomen Diakoniaopiston opettajat paikallisyhdistys ry:n johtokuntaan.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1984, kätilöksi 1989 ja sisätauti- kirurgiseksi sairaanhoitajaksi 1994. Valmistuin filosofian maisteriksi 2003 Jyväskylän yliopistosta ja tein opettajan pedagogiset opinnot 2005 Helsingin yliopistossa. Ammatillisena opettajana olen toiminut miltei 20 vuotta.

Ammatillisten opettajien työ on tärkeää ja näen, että sen arvostus on kasvanut tasaisesti vuosien mittaan. Opettajien työ on muuttunut valtavasti opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen ja jatkuvan haun myötä. Opiskelijoiden monet henkilökohtaiset asiat ja oppimisen haasteet lisäävät opettajien työtä. Opetustyö on haasteista huolimatta palkitsevaa, mutta koen, että paljon on myös kehitettävää. Tarvitsemme lisääntyvästi moniammatillista yhteistyötä opettajien, erityisopettajien, opojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Toiveena opettajan näkökulmasta on, että nämä palvelut olisivat helposti saatavissa. Omaopettajan työtaakka on välillä melkoinen isojen ryhmien ja opiskelijoiden monenlaisten polkujen viidakossa.

Perhe on minulle tärkeä voimavara ja harrastan taiteita monissa muodoissa, jonkin verran liikuntaa ja mökkeilyä.

Kirsi Vartiainen

Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry esittää Kirsi Vartiaista Ammatilliset opettajat AO ry hallituksen jäseneksi (varsinainen tai vara).

AO ry hallitukseen tarvitaan henkilö, joka on valmis työhön ja on toiminut valtakunnan tasolla useita vuosia sekä tuntee toiminnan ja toimijat. Tarvitaan vahvaa osaamista yhdistyksen toimintaan ja käyttöön kaikkien aktiivisten toimijoiden osaaminen sekä tieto. Yhteistyö kaikkien valtakunnallisten ammatillisten yhdistysten ja toimijoiden välillä on tärkeää edunvalvonnalle.

Kirsi on luotettava, yhteistyökykyinen ja aikaansaava Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian hoitotyön opettaja, jolla on pitkä työkokemus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta (myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Kirsillä on laaja osaaminen ammattiyhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Hän on Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n puheenjohtaja (toinen aste ja AMK:n sosiaali- ja terveysalan opettajat) ja edustaa ammatillisia opettajia OAJ Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen hallituksessa. Kirsi osallistui STO-Akatemiaan vuonna 2011. Hän on ollut varajäsenenä Ammatilliset opettajat AO ry hallituksessa vuosina 2014-2015 ja varsinaisena jäsenenä vuodesta 2016 sekä jäsenenä OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmässä ja varajäsenenä OAO hallituksessa. AO ry hallituksessa hän on toiminut kv-tiimissä.

Ammattiyhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa tavoitteena ovat tasapuoliset palkat ja työsuhde-edut sekä ammatillisten opettajien arvostuksen vahvistaminen ja työhyvinvointi. Kirsi on ollut aktiivinen ammatillisen reformin ja vuosityöajan toteutuksessa sekä vaikuttanut OAJ:n kannanottoihin aikuiskoulutuksesta (VST, AMK ja toinen aste). Ammattiyhdistystoiminnan vetovoiman on oltava jatkossakin keskiössä valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Motto: Ajattelen itse, yhdessä ja vaikutan!

Teija Mäntylä

OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry ehdottaa Teija Mäntylää varsinaiseksi jäseneksi seuraavalle kaudelle.

Työpaikka: Stadin ammatti-ja aikuisopisto Meritalo Kampus 2 hiusalan ammatinopettaja.
Koulutus: Ammatinopettaja, Estenomi AMK, Näyttötutkintomestari, AO – akatemia, SOLA – koulutus
Ammatillisena opettajana vuodesta 1993 lähtien. Lisäksi olen toiminut Stadin ammatti- ja aikuisopiston kansainvälisyystiimissä, ympäristötiimin Vihreä lippu hankkeessa ja työsuojelun opettajajäsenenä.

Tällä hetkellä Stadin ammatti-ja aikuisopiston yhteistoimintavastaavana Meritalon ja Savonkadun toimipaikoissa sekä mukana Meritalon toimipaikan turvallisuus- ja hyvinvointiryhmissä.

Olen ollut myös varajäsenenä Ammatilliset Opettajat AO ry:n hius- ja kauneudenhoitoalojen opettajien jaoston hallituksessa.

Olen toiminut OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistyksen hallituksessa vuodesta 1996 lähtien ja vuodesta 2015 yhdistyksen sihteerinä; useita vuosia yhdistystoiminta kokemusta.

Tällä hetkellä kampus 2 Varaluottamusmies

AO hallituksen varajäsen 2019-2020 ja 2021–2022
Olen osallistunut AO:n hallituksen toimintaan varajäsenenä KOPO, TUPA ja JÄRVI ryhmissä ja sekä viestintätiimissä.

Olen vastuullisesti hoitanut monipuolisia luottamustehtäviäni varsinaisen opetustyön lisäksi.

Työssäoppimisen ohjaamisen kautta minulla on vahvat työelämäyhteistyö kontaktit erikokoisiin hiusalan yrityksiin.

Opettajan työssä ja Stap ry:n sihteerinä toimiessa olen käyttänyt hyvin tiimi- ja projektiosaamistaitojani esim. Helsingissä järjestetyt AO:n opintopäivät 2019.

Olen aktiivinen, positiivinen, sosiaalinen, empaattinen, kuunteleva, uskallan sanoa myös mielipiteeni ja omaan hyvät yhteystyötaidot.

EDUNVALVONTA

Tavoitteena on ammatillisten opettajien aseman vahvistaminen ammatillisella toisella asteella ja ammatillisella korkea-asteella.

Muutoksen keskellä, on erityisen tärkeää muistaa opettajien työhyvinvointi ja turvallisuus. Omasta työkyvystä ja jaksamisesta tulee pitää huolta. Jokaisen työpanos on työyhteisölle tärkeä. Yhteisöllisyyden merkitystä ja vertaistukea ei voi liikaa korostaa.

Työajan ja työnkuormituksen täytyy pysyä kohtuullisena, sopimuksista tulee pitää kiinni ja kehittää niitä edelleen vastaamaan ammatillisen opettajan työtä. Tähän opettaja tarvitsee tukea ja hänen tulee saada apua luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta.

Vuosityöaikaan olen siirtynyt e-osioista, joten tähän liittyvät sopimusneuvottelut ovat tärkeitä. Olen osallistunut e-osiosta siirtyneenä opettajajäsenenä Stadin ammatti-ja aikuisopiston vuosityöajan arviointi- ja seurantatyöryhmään. Seurantaryhmässä päivitetään muun muassa Stadin AO:n vuosityöajan soveltamisohjetta.

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan koulutuksissa on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, esim. Stadin AO:n hius-ja kauneudenhoitolan viimeisin tieto on noin 44%. Myös erityisopiskelijoiden määrä esim. hius-ja kauneudenhoitolalla on noin 21%. Tämän esilletuominen edunvalvonnassa ja huomioiminen esim. resursseissa on tärkeää.

Olen motivoitunut työskentelemään Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä. Olen valmis antamaan oman panokseni hyödyntäen laaja alaista osaamistani.

Hannele Moisander

Laurean opettajat ry esittää AO: n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Hannele Moisanderia.

Minulla on kiinnostus, halu ja motivaatio toimia AO: n hallituksen varsinaisena jäsenenä.

AO: n painoarvo tulee näkyä paremmin OAJ: n toiminnassa, myös jäsenten edustuksellisuutta on parannettava. AO: n hallituksen kokoonpanon tulee valtakunnallisesti jakautua tasapuolisesti.

AO: n hallituksen jäsenenä haluaisin edistää henkilöstön jaksamista, työhyvinvointia sekä kiinnittää huomiota henkilöstön työpäivän pituuteen sekä työaikaresursointiin. Opetukseen annettava työaika tulee olla riittävä, jotta opetuksen laatu ei kärsi. Ammatillisten opettajien näkökulmasta tulee kiinnittää erityistä huomiota opetuskentän ja tutkintojen moninaisuuteen ja ministeriön asettamien rahoitusperusteiden jatkuvaan muuttumiseen. Näihin päämääriin päästään kehittämällä yhdessä AO: n toimintaa jäsenlähtöisemmäksi.

Koulutukseltani olen sisätautien ja kirurginen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja opinto-ohjaaja.

Olen toiminut terveysalan lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa vuodesta 2011 alkaen. Opetukseni muodostuu syventävistä opinnoista, opinnäytetöiden ohjaamisesta, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksista, projekti- ja hanketyöskentelystä. Toimin Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan opettajajäsenenä sekä liiketoimintakoordinaattorina. Lisäksi toimin valtakunnallisessa LOKKA-työryhmässä kehittämässä ammattikorkeakoulutasoista lääkehoitoa.

OAJ Laurea-ammattikorkeakoulun luottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 2015 lähtien ja vuodesta 2019 alkaen varapääluottamusmiehenä. Laurean opettajat ry: n hallitukseen olen kuulunut vuodesta 2013 lähtien, aluksi varajäsenenä, sitten sihteerinä ja nyt varsinaisena jäsenenä. Toimin OAJ PKS alueyhdistyksen hallituksen varajäsenenä, AO jaoston jäsenenä ja koulutustiimin jäsenenä.

Minulla on pitkä työkokemus sairaanhoitajan työstä ensihoidosta, tehohoitotyöstä sekä esimiestyöstä ennen opetustyöhän siirtymistä.

Jotta jaksan hyvin, huolehdin kunnostani erittäin aktiivisella liikunnalla. Työni vastapainona on vanhojen autojen harrastaminen sekä toimiminen Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n hallituksessa.Luonteeltani olen joustava, verkostoituja, visionääri ja nopea reagoimaan. Tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa, osaan kuunnella ja kuulla heidän tarpeitansa sekä viedä heidän sanomaansa eteenpäin tietoa jakaen. Kykenen toimimaan hyvin paineen alaisena.

Kerron mielelläni itsestäni lisää.

Hannele Moisander
Puh. 041-5389 853

Jussi Kuoppala

Yhdistys: OAJ:n Sedun paikallisyhdistys ry esittää Jussi Kuoppalaa AO:n hallituksen varajäseneksi.
Työnantaja: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
Työtehtävät: päätoiminen työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies,
Virka: logistiikan pt tuntiopettaja

Aktiivinen ammattiyhdistystoiminta on kuulunut elämääni koko työhistoriani ajan. Lähes 20 vuoden opettajakokemus ja kokemukset opettaja-, paikallis-, alueyhdistysten hallitustyöstä, sekä OAJ:n –valtuustosta antavat kattavan näkemyksen ammatillisten opettajien tilanteesta.

Motto jo OAJ:n valtuustovaaleissa oli ”Yhteistyöllä ammatillisen koulutuksen puolesta”, ja näen että tässä meillä on valtavasti tekemistä valtakunnan tasolla.

Olen koulutusten ja työkokemuksieni kautta saanut perspektiiviä tarkastella asioita monitahoisesti. Vaikka olenkin pohjalainen, olen mielestäni helposti lähestyttävä. En ota mielipidettä annettuna, vaan otan asioista selvää.

Helena Kahl

Kainuun ammatilliset opettajat ry esittää Helena Kahln ehdokkaaksi AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Helenan työnantaja on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto.Helena on koulutukseltaan vaatetusalan ammatinopettaja, vestonomi ja ammatillinen erityisopettaja.

Helena on ollut ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti mukana koko opettajauran ajan, AO:n toiminnassa sen perustamisesta asti. Hänen osaamisensa ja laaja verkostonsa auttavat sekä tukevat toiminnassa ammatillisten opettajien puolesta ja hyväksi. Hän on edelleen antamassa tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa jäsenistön käyttöön.

AO:n toimintakenttä on hyvin moninainen ja koko jäsenkuntaa on kuultava toiminnassa ja päätöksenteossa. Yhteistyötä eri opettajaryhmien välillä on lisätty AO:n sisällä, kuten myös valtakunnallisten yhdistysten kesken. Tällä tavoin rakennamme yhteistä ammatillista opettajuutta. Hallituksen jäsenen tulee katsoa asioita monesta näkökulmasta ja laaja-alaisesti, sekä kuunnella kenttää herkällä korvalla.

Ammatillisen opettajan työnkuva on jatkuvassa muutoksessa. Korona aika on tuonut tullessaan uusia työn tekemisen muotoja, jotka tulee huomioida tulevissa työehtosopimus neuvotteluissa. Järjestön tehtävä on edunvalvonnan lisäksi myös huolehtia jäsentensä työhyvinvoinnista.

Hyvällä yhteistyöllä eteenpäin ja uutta huomista luoden.

Motto: Yhdessä saavutamme enemmän!

Edunvalvonnan CV

 

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.